Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 59/2023 Sb. Částka: 36/2023 Sb.
Na straně (od-do): 669-670 Rozeslána dne: 8. března 2023
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 15. února 2023 Datum účinnosti od: 23. března 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
65/2017 Sb.
Předpis ruší:
Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. 321/0

Text předpisu:

59

ZÁKON

ze dne 15. února 2023,

kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,
ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 81/2018 Sb. a zákona č. 220/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. a) se za slovo "tabák," vkládá slovo "nikotin,".

2. V § 2 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:

"q)
nikotinovým sáčkem bez obsahu tabáku výrobek bez tabáku obsahující nikotin pro orální užití, který není upraven přímo použitelným předpisem Evropské unie1).".

3. V nadpisu hlavy II se slova "A ELEKTRONICKÝCH CIGARET" nahrazují slovy ", ELEKTRONICKÝCH CIGARET A NIKOTINOVÝCH SÁČKŮ BEZ OBSAHU TABÁKU".

4. V nadpisu § 3 se slova "a elektronických cigaret" nahrazují slovy ", elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku".

5. V § 3 odst. 1 se slova "a elektronické cigarety" nahrazují slovy ", elektronické cigarety a nikotinové sáčky bez obsahu tabáku".

6. V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "a elektronické cigarety" nahrazují slovy ", elektronické cigarety a nikotinové sáčky bez obsahu tabáku".

7. V § 3 odst. 3 se slova "a elektronické cigarety" nahrazují slovy ", elektronické cigarety a nikotinové sáčky bez obsahu tabáku".

8. V § 3 odst. 4 se slova "a elektronické cigarety" nahrazují slovy ", elektronické cigarety a nikotinové sáčky bez obsahu tabáku".

9. V nadpisu § 5 se slova "a elektronických cigaret" nahrazují slovy ", elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku".

10. V § 5 odst. 1 se slova "nebo elektronických cigaret" nahrazují slovy ", elektronických cigaret nebo nikotinových sáčků bez obsahu tabáku".

11. V § 5 odst. 2 se slova "a elektronických cigaret" nahrazují slovy ", elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku".

12. V § 5 odst. 3 se slova "nebo elektronické cigarety" nahrazují slovy ", elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky bez obsahu tabáku".

13. V nadpisu nad označením § 6 se slova "a elektronických cigaret" nahrazují slovy ", elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku".

14. V § 6 odst. 1 se slova "a elektronické cigarety" nahrazují slovy ", elektronické cigarety a nikotinové sáčky bez obsahu tabáku".

15. V § 6 odst. 2 se slova "a elektronických cigaret" nahrazují slovy ", elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku".

16. V § 6 odst. 3 se slova "a elektronických cigaret" nahrazují slovy ", elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku".

17. V § 6 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova "a elektronických cigaret" nahrazují slovy ", elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku".

18. V § 6 odst. 4 písm. b) se slova "a elektronických cigaret" nahrazují slovy ", elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku".

19. V § 6 odst. 7 se slova "a elektronických cigaret" nahrazují slovy ", elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku".

20. V § 7 odst. 1 se slova "a elektronických cigaret" nahrazují slovy ", elektronických cigaret" a za slovo "nikotin," se vkládají slova "a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku".

21. V § 7 odst. 2 se slova "a elektronických cigaret" nahrazují slovy ", elektronických cigaret" a za slovo "nikotin," se vkládají slova "a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku".

22. V § 7 odst. 3 se slova "a elektronických cigaret" nahrazují slovy ", elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku".

23. V § 25 se slova "elektronických cigaret a bylinných výrobků určených ke kouření" nahrazují slovy "bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku".

24. V § 30 odst. 5 se za slova "tabákové výrobky" vkládají slova "a nikotinové sáčky bez obsahu tabáku".

25. V § 31 odst. 3 se za slova "elektronické cigarety" vkládají slova ", nikotinové sáčky bez obsahu tabáku".

26. V § 33 odst. 5 se za slova "elektronické cigarety" vkládají slova ", nikotinové sáčky bez obsahu tabáku".

27. V § 35 odst. 1 písm. a) se za slova "elektronickou cigaretu" vkládají slova ", nikotinový sáček bez obsahu tabáku".

28. V § 35 odst. 1 písm. b) se slova "nebo elektronickou cigaretu" nahrazují slovy ", elektronickou cigaretu nebo nikotinový sáček bez obsahu tabáku".

29. V § 35 odst. 2 písm. e) se za slova "elektronické cigarety" vkládají slova ", nikotinového sáčku bez obsahu tabáku".

30. V § 36 odst. 1 písm. a) se slova "nebo elektronickou cigaretu" nahrazují slovy ", elektronickou cigaretu nebo nikotinový sáček bez obsahu tabáku".

31. V § 36 odst. 1 písm. b) se slova "nebo elektronickou cigaretu" nahrazují slovy ", elektronickou cigaretu nebo nikotinový sáček bez obsahu tabáku".

32. V § 36 odst. 1 písm. c) se slova "nebo elektronickou cigaretu" nahrazují slovy ", elektronickou cigaretu nebo nikotinový sáček bez obsahu tabáku".

33. V § 36 odst. 1 písm. f) se slova "nebo elektronická cigareta" nahrazují slovy ", elektronická cigareta nebo nikotinový sáček bez obsahu tabáku".

34. V § 36 odst. 1 písm. h) se za slova "elektronických cigaret" vkládají slova ", nikotinových sáčků bez obsahu tabáku".

35. V § 36 odst. 1 písm. i) se za slova "elektronických cigaret" vkládají slova ", nikotinových sáčků bez obsahu tabáku".


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Prodejce nebo jiný provozovatel prodejny je povinen přizpůsobit svou činnost podmínkám stanoveným zákonem č. 65/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Prodejce, který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona prodával nikotinové sáčky prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, je povinen oznámit údaje o systému ověřování věku a jeho fungování podle § 6 odst. 4 zákona č. 65/2017 Sb. Ministerstvu zdravotnictví do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.Čl. III

Technický předpis

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.


Čl. IV

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.