Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví a o změně nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 69/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína, (nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví)
Citace: 140/2023 Sb. Částka: 70/2023 Sb.
Na straně (od-do): 1906-1918 Rozeslána dne: 31. května 2023
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 24. května 2023 Datum účinnosti od: 1. června 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz § 24
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
252/1997 Sb.; 256/2000 Sb.
Předpis mění:
307/2014 Sb.; 69/2023 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

140

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 24. května 2023

o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví a o změně nařízení vlády č. 307/2014 Sb.,
o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů,
ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 69/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření
v odvětví vína, (nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví)


Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 a § 3i zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

STANOVENÍ PODMÍNEK PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ AGROLESNICTVÍ

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky provádění opatření agrolesnictví.


§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)
liniovou výsadbou výsadba dřevin bezprostředně nepřiléhajících k hranici dílu půdního bloku tvořící na dílu půdního bloku řady stromů nebo keřů, přičemž dřeviny jsou rozmístěny v pravidelném nebo nepravidelném sponu,

b)
roztroušenou výsadbou výsadba dřevin na trvalém travním porostu, kdy jsou stromy nebo keře ve výsadbě rovnoměrně rozptýleny na dílu půdního bloku, nebo výsadba dřevin ve skupině na trvalém travním porostu tvořená nejméně 5 kusy dřevinné vegetace s nejvyšší možnou výměrou 600 m2 a

c)
ochranným pásem dřevin pás zemědělské půdy bezprostředně nepřiléhající k hranici dílu půdního bloku o celkové šířce nejméně 1 a nejvýše 10 metrů, na kterém je umístěna liniová výsadba podle písmene a) na zemědělské kultuře standardní orná půda nebo travní porost, a na kterém jsou případně vysázeny keře uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.


§ 3

Dotace poskytované v rámci opatření agrolesnictví

(1) V rámci opatření agrolesnictví se poskytují dotace na

a)
založení agrolesnického systému, nebo

b)
následnou péči o agrolesnický systém, a to po dobu 5 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce, v němž byl agrolesnický systém založen (dále jen "dotace na péči o agrolesnický systém"), která se dále člení na tituly

1.
silvoorebný systém, nebo

2.
silvopastevní systém.

(2) Dotace v rámci opatření agrolesnictví se neposkytne na výsadbu výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin a na výsadbu plantáží vánočních stromků.


§ 4

Žadatel o poskytnutí dotace

Žadatelem o poskytnutí dotace v rámci opatření agrolesnictví (dále jen "žadatel") může být fyzická nebo právnická osoba, která zemědělsky obhospodařuje nejméně 0,5 hektaru zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, travní porost nebo trvalý travní porost vedené na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen "evidence využití půdy").


§ 5

Ohlášení zájmu o poskytnutí dotace na opatření agrolesnictví

(1) Ohlášení zájmu o poskytnutí dotace na opatření agrolesnictví2) (dále jen "ohlášení") podá žadatel před založením agrolesnického systému Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "Fond"), a to nejpozději do 15. května kalendářního roku, ve kterém hodlá podat žádost o poskytnutí dotace na založení agrolesnického systému.

(2) V ohlášení žadatel uvede nejvyšší předpokládanou výměru zemědělské půdy, na kterou hodlá podat žádost o poskytnutí dotace na založení agrolesnického systému v příslušném kalendářním roce.


§ 6

Žádost o poskytnutí dotace na založení agrolesnického systému

(1) Žádost o poskytnutí dotace na založení agrolesnického systému podá žadatel Fondu po založení agrolesnického systému, a to nejpozději do 30. listopadu příslušného kalendářního roku, ve kterém byl agrolesnický systém založen.

(2) Žádost o poskytnutí dotace na založení agrolesnického systému na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost lze podat pouze v případě, že se na daném dílu půdního bloku před založením agrolesnického systému vyskytuje nejvýše 15 kusů životaschopných jedinců dřevin na 1 hektar, přičemž žádná z těchto dřevin není druhem uvedeným v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Do tohoto počtu se nezapočítávají dřeviny podle § 10 odst. 4 věty první.

(3) Žádost o poskytnutí dotace na založení agrolesnického systému obsahuje

a)
seznam, výměru a druh zemědělské kultury dílů půdních bloků, na kterých byl založen agrolesnický systém,

b)
počet jedinců jednotlivých druhů dřevin uvedených v přílohách č. 1 a 3 k tomuto nařízení na daném dílu půdního bloku,

c)
geoprostorovou informaci o dílech půdních bloků a

d)
počet životaschopných jedinců dřevin vyskytujících se na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle odstavce 2.

(4) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na založení agrolesnického systému je

a)
projekt založení agrolesnického systému, který obsahuje zejména identifikaci žadatele, identifikaci dílů půdních bloků a identifikaci sadebního materiálu použitého k založení agrolesnického systému,

b)
doklad o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin použitého při založení agrolesnického systému,

c)
doklad o původu sadebního materiálu vyrobeného v souladu se zákonem o oběhu osiva a sadby v případě ovocných dřevin,

d)
souhlas orgánu ochrany přírody podle § 45e odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny nebo stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny k založení agrolesnického systému v případě, že se díl půdního bloku nachází v ptačí oblasti, a

e)
souhlas orgánu ochrany přírody podle § 45c odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny nebo stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny k založení agrolesnického systému v případě, že se díl půdního bloku nachází v evropsky významné lokalitě zařazené do národního seznamu.

(5) Součástí žádosti o poskytnutí dotace je u dřevin uvedených v přílohách č. 1 a 3 k tomuto nařízení

a)
povolení orgánu ochrany přírody podle § 5 odst. 4 nebo 5 zákona o ochraně přírody a krajiny, nebo

b)
výjimka ze zákazu ve zvláště chráněném území podle § 43 zákona o ochraně přírody a krajiny.

(6) Dokladem o původu podle odstavce 4 písm. b) se rozumí průvodní list3), který nesmí být ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace na založení agrolesnického systému starší 12 měsíců.

(7) Dokladem o původu podle odstavce 4 písm. c) se rozumí doklad dodavatele nebo úřední návěska prokazující nabytí nebo vyrobení sadebního materiálu ovocných dřevin.

(8) Žádost o poskytnutí dotace na založení agrolesnického systému nelze podat na díl půdního bloku, na kterém byla podána žádost o dotaci na podopatření podle § 2 písm. c) nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření.

(9) Žádost o poskytnutí dotace na založení agrolesnického systému nelze podat na díl půdního bloku, na jehož nadpoloviční výměru již byla v předchozích letech poskytnuta dotace na založení agrolesnického systému.

(10) Pokud žadatel nepodá ohlášení podle § 5, Fond žádost o poskytnutí dotace na založení agrolesnického systému zamítne.


§ 7

Žádost o zařazení k poskytnutí dotace na péči
o agrolesnický systém

(1) Žádost o zařazení k poskytnutí dotace na péči o agrolesnický systém (dále jen "žádost o zařazení") může podat žadatel Fondu pouze současně s žádostí o poskytnutí dotace na založení agrolesnického systému podle § 6 odst. 1.

(2) Žádost o zařazení se podává na celý díl půdního bloku na období 5 kalendářních let, které začíná dnem 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, v němž byl agrolesnický systém založen.

(3) Žadatel v žádosti o zařazení uvede

a)
seznam jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, travní porost nebo trvalý travní porost, na kterých byl založen agrolesnický systém, a titul agrolesnického systému podle § 3 odst. 1 písm. b) bodu 1 nebo 2 a

b)
údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků podle písmene a).

(4) Součástí žádosti o zařazení je geoprostorová informace, která definuje plochu, na které dochází k plnění víceletých podmínek, s vyznačením ochranných pásů dřevin.

(5) Zařadit do péče o agrolesnický systém podle § 3 odst. 1 písm. b) bodu 1 lze díl půdního bloku, na kterém

a)
je v evidenci využití půdy veden druh zemědělské kultury standardní orná půda nebo travní porost,

b)
se nachází liniová výsadba a

c)
není uplatňováno podopatření uvedené v § 2 nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření; to se netýká podopatření podle § 2 písm. c) nebo j) nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření.

(6) Zařadit do péče o agrolesnický systém podle § 3 odst. 1 písm. b) bodu 2 lze díl půdního bloku, na kterém

a)
je v evidenci využití půdy veden druh zemědělské kultury trvalý travní porost,

b)
se nachází liniová výsadba nebo roztroušená výsadba a

c)
není uplatňováno podopatření uvedené v § 2 nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření; to se netýká titulu podle § 2 písm. b) bodu 1 nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření.

(7) Minimální výměra pro zařazení činí 0,5 hektaru zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, travní porost nebo trvalý travní porost.

(8) Žadatel se po celou dobu zařazení do péče o agrolesnický systém zavazuje

a)
na veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená v nařízení vlády upravujícím pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům,

b)
na zařazených dílech půdních bloků s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, travní porost nebo trvalý travní porost hospodařit v souladu s dalšími podmínkami stanovenými tímto nařízením a

c)
na zařazených dílech půdních bloků s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, travní porost nebo trvalý travní porost zemědělsky hospodařit.

(9) V období ode dne podání žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele nelze

a)
do žádosti o zařazení doplňovat další díl půdního bloku, nebo

b)
v žádosti o zařazení zvyšovat výměru dílu půdního bloku.§ 8

Změna zařazené výměry

(1) Žadatel může v průběhu období plnění víceletých podmínek požádat o snížení zařazené výměry dílu půdního bloku nebo o vyřazení zařazeného dílu půdního bloku.

(2) Žádost o snížení zařazené výměry podle odstavce 1 podá žadatel Fondu jako součást žádosti o změnu zařazení, a to nejpozději

a)
do 10. ledna následujícího kalendářního roku, pokud ke snížení zařazené výměry došlo v období ode dne podání žádosti o dotaci na péči o agrolesnický systém do 31. prosince příslušného kalendářního roku, nebo

b)
do 15. května příslušného kalendářního roku v rámci jednotné žádosti, pokud ke snížení zařazené výměry došlo mimo období uvedené v písmenu a).

(3) Jestliže žadatel prokáže, že v průběhu období plnění víceletých podmínek došlo ke snížení zařazené výměry na základě

a)
restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi4),

b)
provedení pozemkové úpravy5),

c)
zřízení veřejně prospěšné stavby6), nebo

d)
zásahu vyšší moci nebo mimořádných okolností,

Fond žadateli poskytne dotaci za kalendářní rok, v němž došlo ke snížení zařazené výměry s přihlédnutím ke snížené výměře. V následujících letech Fond poskytne dotaci odpovídající snížené výměře.

(4) Pokud v průběhu období plnění víceletých podmínek dojde u žadatele ke snížení zařazené výměry na základě jiných skutečností než uvedených v odstavci 3, Fond postupuje obdobně podle odstavce 3 s tím, že zároveň rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na výměru, o kterou byla původní výměra snížena.

(5) Fond na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení s přihlédnutím ke snížení zařazené výměry zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, travní porost nebo trvalý travní porost. Řízení o žádosti o změnu zařazení, která byla podána po lhůtách uvedených v odstavci 2, Fond zastaví. Lhůty uvedené v odstavci 2 se nevztahují na oznámení zásahu vyšší moci.

(6) Pokud v evidenci využití půdy došlo ke snížení o veškerou zařazenou výměru nebo pokud veškerá zařazená výměra v evidenci využití půdy již nesplňuje podmínky stanovené pro období plnění víceletých podmínek, aniž žadatel v příslušném kalendářním roce období plnění víceletých podmínek podal žádost o změnu zařazení podle odstavce 2, rozhodne Fond o vyřazení žadatele. Povinnost vrátit poskytnutou dotaci tím není dotčena.

(7) V průběhu trvání období plnění víceletých podmínek nelze zařadit dodatečnou výměru k již zařazené výměře. Na novou výměru se založeným agrolesnickým systémem musí žadatel podat znovu ohlášení podle § 5, žádost o dotaci na založení agrolesnického systému podle § 6 a žádost o zařazení podle § 7. Plnění víceletých podmínek se posuzuje u nově zařazené výměry dílu půdního bloku samostatně.


§ 9

Žádost o poskytnutí dotace na péči o agrolesnický systém

(1) Žádost o poskytnutí dotace na péči o agrolesnický systém podá žadatel Fondu pro příslušný kalendářní rok do 15. května příslušného kalendářního roku v rámci jednotné žádosti, která se podává každoročně počínaje rokem následujícím po roce založení agrolesnického systému.

(2) Žádost o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok lze podat na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury

a)
standardní orná půda,

b)
travní porost, nebo

c)
trvalý travní porost,

na kterém byl založen agrolesnický systém a který je zároveň veden ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace v evidenci využití půdy.

(3) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok je

a)
geoprostorová informace, která definuje plochu, na které dochází k plnění víceletých podmínek, a titul podle § 3 odst. 1 písm. b) bodu 1 nebo 2; v případě druhu zemědělské kultury standardní orná půda nebo travní porost zákres ochranného pásu dřevin,

b)
údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků uvedených v písmenu a) vedených v evidenci využití půdy na žadatele a

c)
v případě druhu zemědělské kultury standardní orná půda uvedení plodiny pěstované na dílu půdního bloku.


§ 10

Podmínky poskytnutí dotace

(1) Fond dotaci na založení agrolesnického systému poskytne v případě, že byl agrolesnický systém založen na ploše o výměře nejméně 0,5 hektaru zemědělské půdy.

(2) Fond dotaci na založení agrolesnického systému poskytne na díl půdního bloku, na kterém je v evidenci využití půdy veden druh zemědělské kultury

a)
standardní orná půda,

b)
travní porost, nebo

c)
trvalý travní porost.

(3) Fond dotaci na založení agrolesnického systému poskytne, pokud žadatel

a)
provedl výsadbu jednotlivých druhů lesních a ovocných dřevin podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení

1.
v celkovém počtu 100 kusů životaschopných jedinců na 1 hektar dílu půdního bloku a

2.
s minimální výškou nadzemní části 120 cm,

b)
při výsadbě

1.
použil více než 50 % dřevin lesních druhů a

2.
žádný z použitých druhů dřevin nebyl zastoupen více než 40 %,

c)
na dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou standardní orná půda nebo travní porost vysadil dřeviny

1.
v liniové výsadbě,

2.
v ochranném pásu dřevin a

3.
s rozestupem ochranných pásů dřevin nejméně 10 metrů a nejvýše 100 metrů,

d)
na dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou trvalý travní porost vysadil dřeviny v liniové výsadbě nebo roztroušené výsadbě a

e)
hospodaří na veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v nařízení vlády upravujícím pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům.

(4) V případě, že se na dílu půdního bloku vyskytuje dřevina začleněná do ekologicky významného prvku podle § 5 odst. 2 nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, není tato dřevina započítána do celkového počtu dřevin podle odstavce 3 písm. a) bodu 1 a výměra ekologicky významného prvku je pro účely výpočtu počtu dřevin odečtena od výměry zemědělské půdy pro založení agrolesnického systému podle odstavce 1. Do celkového počtu dřevin podle odstavce 3 písm. a) bodu 1 se nezapočítávají keře uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(5) V případě, že se na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost vyskytují dřeviny podle § 6 odst. 2, je o jejich počet snížen celkový počet dřevin podle odstavce 3 písm. a) bodu 1.

(6) Fond dotaci na založení agrolesnického systému poskytne v plné výši, jestliže počet životaschopných jedinců neklesne v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace na založení agrolesnického systému do 14. května následujícího kalendářního roku po roce založení agrolesnického systému pod 90 kusů na 1 hektar.

(7) Fond poskytne dotaci na založení agrolesnického systému nejvýše na výměru zemědělské půdy, kterou žadatel uvedl v ohlášení podle § 5.

(8) Fond dotaci na péči o agrolesnický systém poskytne v plné výši na díl půdního bloku, který je zařazen k poskytnutí dotace na péči o agrolesnický systém, jestliže

a)
v období od 15. května kalendářního roku následujícího po roce založení agrolesnického systému do konce pátého roku po roce založení agrolesnického systému neklesne počet životaschopných jedinců pod 75 % celkového počtu dřevin podle odstavce 3 písm. a) bodu 1, případně sníženého podle odstavce 5,

b)
na dílu půdního bloku

1.
se nachází více než 50 % dřevin lesních druhů a

2.
žádný z použitých druhů dřevin nebyl zastoupen více než 40 %,

c)
u vysazených dřevin je zajištěna ochrana dřevin proti poškození pasenými zvířaty nebo volně žijící zvěří a každoročně je prováděn řez ovocných dřevin,

d)
na dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou standardní orná půda nebo travní porost

1.
se nachází ochranný pás dřevin a

2.
je dodržen rozestup ochranných pásů nejméně 10 metrů a nejvýše 100 metrů,

e)
v období plnění víceletých podmínek se na dílu půdního bloku nenachází druh uvedený v příloze č. 2 k tomuto nařízení a

f)
na ochranném pásu je každoročně provedena mechanická údržba, seč nebo mulčování nejpozději do 31. října.

(9) Na dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou trvalý travní porost může být nejvýše 1 výsadba dřevin ve skupině.

(10) Po dobu plnění víceletých podmínek lze provést dosadbu dřevin, přičemž budou dodrženy podmínky založení agrolesnického systému, a žadatel uchová doklady uvedené v § 6 odst. 4 písm. b) až e) a § 6 odst. 5 až 7, které se vztahují k dosadbě dřevin.

(11) Dotace na založení agrolesnického systému a na péči o agrolesnický systém se neposkytne na díl půdního bloku, který se nachází na území hlavního města Prahy.


§ 11

Sazba dotace

(1) Sazba dotace činí na

a)
založení agrolesnického systému 4 353 EUR/1 hektar zemědělské půdy, nebo

b)
péči o agrolesnický systém 754 EUR/1 hektar zemědělské půdy.

(2) Výši dotace na opatření agrolesnictví Fond vypočte jako součin výměry, na kterou je poskytována dotace, a sazby dotace podle odstavce 1 písm. a) nebo b).

(3) V případě uplatnění postupu podle § 10 odst. 5 se sazba dotace podle odstavce 1 písm. a) sníží o 44 EUR za každého započítaného životaschopného jedince dřeviny podle § 6 odst. 2.

(4) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 1 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posledním Úředním věstníku Evropské unie, ke dni 31. prosince kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se dotace poskytuje. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející směnný kurz.


§ 12

Snížení nebo neposkytnutí dotace při nesplnění podmínek

V případě nesplnění podmínek provádění opatření agrolesnictví, s výjimkou podmínek uvedených v § 10 odst. 3 písm. e), Fond v závislosti na konkrétním nesplnění podle § 13 až 19

a)
sníží dotaci v těchto úrovních o

1.
3 %,

2.
5 %,

3.
10 %,

4.
15 %, nebo

5.
25 %,

b)
neposkytne dotaci na daném dílu půdního bloku v příslušném kalendářním roce, nebo

c)
vyřadí daný díl půdního bloku a rozhodne o vrácení dotace na péči o agrolesnický systém.


§ 13

Snížení dotace o 3 %

Fond dotaci vypočtenou podle § 11 odst. 1 písm. a) na daném dílu půdního bloku sníží o 3 %, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 10 odst. 3 písm. c) bodě 3.


§ 14

Snížení dotace o 5 %

Fond dotaci vypočtenou podle § 11 odst. 1 písm. b) v příslušném kalendářním roce na daném dílu půdního bloku sníží o 5 %, pokud žadatel v průběhu plnění víceletých podmínek nesplní podmínku uvedenou v

a)
§ 10 odst. 8 písm. b) bodě 1 a na daném dílu půdního bloku se nachází nejméně 45 % až 50 % druhů lesních dřevin,

b)
§ 10 odst. 8 písm. b) bodě 2 a na daném dílu půdního bloku se nachází více než 40 % a méně nebo rovno 60 % dřevin 1 druhu, nebo

c)
§ 10 odst. 8 písm. d) bodě 2.


§ 15

Snížení dotace o 10 %

(1) Fond dotaci vypočtenou podle § 11 odst. 1 písm. a) na daném dílu půdního bloku sníží o 10 %, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v

a)
§ 10 odst. 3 písm. a) bodě 2 u méně nebo rovno 30 % vysazených dřevin, nebo

b)
§ 10 odst. 3 písm. c) bodě 2.

(2) Fond dotaci vypočtenou podle § 11 odst. 1 písm. a) na daném dílu půdního bloku sníží o 10 %, pokud se na dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou trvalý travní porost nachází výsadba dřevin ve skupině s výměrou vyšší než 600 m2.

(3) Fond dotaci vypočtenou podle § 11 odst. 1 písm. b) v příslušném kalendářním roce na daném dílu půdního bloku sníží o 10 %, pokud žadatel v průběhu plnění víceletých podmínek nesplní podmínku uvedenou v

a)
§ 10 odst. 8 písm. b) bodě 2 a na daném dílu půdního bloku se nachází více než 60 % a méně nebo rovno 80 % dřevin 1 druhu,

b)
§ 10 odst. 8 písm. c) nejvýše u 30 % vysazených dřevin, nebo

c)
§ 10 odst. 8 písm. d) bodě 1.


§ 16

Snížení dotace o 15 %

Fond dotaci vypočtenou podle § 11 odst. 1 písm. a) na daném dílu půdního bloku sníží o 15 %, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 10 odst. 6, a to tak, že počet životaschopných jedinců klesl na hodnotu nižší než 90 % a zároveň vyšší nebo rovnou 85 %.


§ 17

Snížení dotace o 25 %

(1) Fond dotaci vypočtenou podle § 11 odst. 1 písm. a) na daném dílu půdního bloku sníží o 25 %, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 10 odst. 6, a to tak, že počet životaschopných jedinců klesl na hodnotu nižší než 85 % a zároveň vyšší nebo rovnou 75 %.

(2) Fond dotaci vypočtenou podle § 11 odst. 1 písm. b) v příslušném kalendářním roce na daném dílu půdního bloku sníží o 25 %, pokud žadatel v průběhu plnění víceletých podmínek nesplní podmínku uvedenou v § 10 odst. 8 písm. f).


§ 18

Neposkytnutí dotace

(1) Fond dotaci na založení agrolesnického systému na daném dílu půdního bloku neposkytne, pokud žadatel neprovedl výsadbu podle § 10 odst. 3 písm. a) bodu 1 nebo § 10 odst. 3 písm. b).

(2) Fond dotaci na založení agrolesnického systému na daném dílu půdního bloku neposkytne, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v

a)
§ 10 odst. 3 písm. a) bodě 2 u více než 30 % vysazených dřevin,

b)
§ 10 odst. 3 písm. c) bodě 1, nebo

c)
§ 10 odst. 6, a to tak, že počet životaschopných jedinců klesl na hodnotu nižší než 75 %.

(3) Fond dotaci na založení agrolesnického systému na daném dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou trvalý travní porost neposkytne, pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 10 odst. 9.

(4) Fond dotaci na péči o agrolesnický systém na daném dílu půdního bloku v příslušeném kalendářním roce neposkytne, pokud žadatel v průběhu plnění víceletých podmínek nesplní podmínku uvedenou v

a)
§ 10 odst. 8 písm. a),

b)
§ 10 odst. 8 písm. b) bodě 1 a na daném dílu půdního bloku se nachází méně než 45 % lesních dřevin,

c)
§ 10 odst. 8 písm. b) bodě 2 a na daném dílu půdního bloku se nachází více než 80 % dřevin 1 druhu,

d)
§ 10 odst. 8 písm. c) u více než 30 % vysazených dřevin, nebo

e)
§ 10 odst. 8 písm. e).

(5) Pokud žadatel provede dosadbu dřevin podle § 10 odst. 10, odstavec 4 písm. a) se nepoužije.


§ 19

Vyřazení a vrácení dotace

V případě opakovaného nesplnění některé z podmínek odůvodňujícího neposkytnutí dotace na péči o agrolesnický systém podle § 18 odst. 4, Fond rozhodne o vyřazení daného dílu půdního bloku z opatření agrolesnictví a o vrácení dotace na péči agrolesnický systém poskytnuté na plochu dílu půdního bloku, na kterém žadatel nesplnil opakovaně podmínku od počátku období plnění víceletých podmínek. Za opakované nesplnění se pro účely tohoto nařízení považuje nesplnění stejné podmínky více než jednou v průběhu plnění víceletých podmínek. Opakované nesplnění nemůže nastat v průběhu 1 kalendářního roku.


§ 20

Zaokrouhlování

Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.


§ 21

Ohlášení za rok 2023

Žadatel, který hodlá podat žádost o poskytnutí dotace na založení agrolesnického systému podle § 6 v roce 2023, podá Fondu ohlášení podle § 5 do 30. září 2023.


ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití
půdy podle uživatelských vztahů

§ 22

V § 3d nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění nařízení vlády č. 52/2023 Sb., se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje slovem ", nebo" a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c)
plocha, která byla ke dni 1. června 2023 pro účely evidence vedena jako druh zemědělské kultury úhor, přičemž v bezprostředně předcházejícím období byla pro účely evidence vedena jako druh zemědělské kultury trvalý travní porost.".


ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření
v odvětví vína

§ 23

Nařízení vlády č. 69/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína, se mění takto:

1. V § 12 odst. 3 se slova "odst. 1, 4 nebo 6" nahrazují slovy "odst. 1, 4, 5 nebo 7".

2. V § 12 odst. 4 se slova "odst. 4 nebo 5" nahrazují slovy "odst. 5 nebo 6".


ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

§ 24

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 2023, s výjimkou ustanovení části druhé, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025.


Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Nekula v. r.


32021R2115; 32021R2116; 32022R1173; 32022R2472
____________________________________________________________
1)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1173 ze dne 31. května 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém v oblasti společné zemědělské politiky.
2)
Čl. 6 nařízení Komise (EU) 2022/2472 ze dne 14. prosince 2022, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem.
3)
§ 8 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.
4)
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb., a zákona č. 125/2019 Sb.
5)
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
6)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 140/2023 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 140/2023 Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 140/2023 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)