Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Citace: 254/2023 Sb. Částka: 116/2023 Sb.
Na straně (od-do): 3056-3057 Rozeslána dne: 25. srpna 2023
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 2. srpna 2023 Datum účinnosti od: 26. srpna 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
77/1997 Sb.; 218/2000 Sb.
Předpis ruší:
Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. 437/0

Text předpisu:

254

ZÁKON

ze dne 2. srpna 2023,

kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o státním podniku

Čl. I

Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 103/2001 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 213/2013 Sb., zákona č. 319/2015 Sb., zákona č. 253/2016 Sb. a zákona č. 471/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 4 doplňují věty "Zakladatel může dále po předchozím souhlasu vlády zvýšit kmenové jmění podniku, vyžadují-li to naléhavé strategické, hospodářské, společenské, bezpečnostní nebo jiné zájmy státu. Zvýšit kmenové jmění podniku podle věty druhé je možné z majetku státu, se kterým je příslušný hospodařit ten, kdo vykonává funkci zakladatele podle § 3 odst. 1 tohoto zákona.".

2. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Spadá-li předmět podnikání podniku do působnosti více ministerstev, mohou vykonávat funkci zakladatele tato ministerstva na základě dohody, v níž sjednají také způsob společného výkonu funkce zakladatele; dohoda může být uzavřena pouze s předchozím souhlasem vlády. Vláda může dohodu podle věty druhé zrušit a určit ministerstvo, které bude nadále vykonávat funkci zakladatele.".

3. V § 12 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova ", nebo kdy funkci zakladatele vykonává více ministerstev".


ČÁST DRUHÁ

Změna rozpočtových pravidel

Čl. II

V § 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 25/2015 Sb., zákona č. 128/2016 Sb., zákona č. 59/2017 Sb., zákona č. 367/2019 Sb., zákona č. 214/2020 Sb., zákona č. 484/2020 Sb., zákona č. 251/2021 Sb. a zákona č. 177/2023 Sb., písm. h) bod 16 zní:

"16.
účtech Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., nebo účtech jiných právnických osob založených podle zákona upravujícího pojišťování a financování vývozu se státní podporou, které nemají bankovní licenci, a státních podniků; národní podnik se za státní podnik nepovažuje,".


Čl. III

Přechodná ustanovení

1. Státní podniky, které mají vedeny účty u poskytovatelů platebních služeb, zřídí nejpozději do 31. března 2024 místo nich nové účty u České národní banky, převedou na ně peněžní prostředky z dosavadních účtů u poskytovatelů platebních služeb a tyto dosavadní účty zruší. Do doby převedení peněžních prostředků do České národní banky jsou tyto subjekty povinny informovat Ministerstvo financí do desátého dne každého měsíce o počtu účtů vedených u poskytovatelů platebních služeb k poslednímu dni předcházejícího měsíce a o průměrné výši peněžních prostředků na nich za předcházející měsíc.

2. Státní podniky mohou se souhlasem ministerstva uděleným do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na základě odůvodněné žádosti zachovat účty, které mají vedeny u poskytovatelů platebních služeb, a nepřevádět z nich peněžní prostředky na nové účty u České národní banky. Ministerstvo vždy udělí souhlas podle věty první, pokud by zrušení dosavadního účtu u poskytovatele platebních služeb vedlo ke snížení rozsahu nebo hodnoty majetku státního podniku nebo výnosu z tohoto majetku, ohrožení bezpečnosti operativního nakládání s finančními prostředky nebo omezení činnosti státního podniku. Státní podniky jsou povinny informovat ministerstvo do desátého dne každého měsíce o počtu účtů vedených u poskytovatelů platebních služeb k poslednímu dni předcházejícího měsíce a o průměrné výši peněžních prostředků na nich za předcházející měsíc. Pomine-li důvod, pro který byly tyto účty zachovány, státní podniky je zruší a peněžní prostředky převedou na účty u České národní banky podřízené státní pokladně.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.


Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.