Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka banky z jiného než členského státu povinna vést a které je povinna poskytnout Garančnímu systému finančního trhu, ve znění vyhlášky č. 431/2016 Sb.
Citace: 258/2023 Sb. Částka: 119/2023 Sb.
Na straně (od-do): 3162-3163 Rozeslána dne: 25. srpna 2023
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo financí
Datum přijetí: 16. srpna 2023 Datum účinnosti od: 1. ledna 2024
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
21/1992 Sb.
Předpis mění:
71/2011 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

258

VYHLÁŠKA

ze dne 16. srpna 2023,

kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů,
které je banka a pobočka banky z jiného než členského státu povinna vést a které je povinna poskytnout
Garančnímu systému finančního trhu, ve znění vyhlášky č. 431/2016 Sb.


Ministerstvo financí stanoví podle § 41c odst. 10 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 375/2015 Sb. a zákona č. 338/2020 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka banky z jiného než členského státu povinna vést a které je povinna poskytnout Garančnímu systému finančního trhu, ve znění vyhlášky č. 431/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se věty druhá až čtvrtá nahrazují větami "Údaje jsou Garančnímu systému poskytovány ve formátu datového souboru CSV zkomprimované do jednoho datového souboru ve formátu ZIP a zašifrované asymetrickým šifrovacím algoritmem PGP. Po dohodě s Garančním systémem je možné použít i jiný způsob šifrování alespoň stejné bezpečnosti.".

2. V § 3 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova ", nebo na zabezpečeném USB datovém úložišti, které Garanční systém bance nebo pobočce banky z jiného než členského státu za tímto účelem půjčil".

3. V § 3 odst. 5 se slovo ", faxové" zrušuje.

4. V příloze bod 1.1.6 zní:

"1.1.6 POPIS DATOVÉ VÝMĚNY

Datová dávka je komprimována algoritmem ZIP do jednoho společného souboru. Soubory patřící do jedné tranše jsou do komprimovaného souboru přidávány bez cest. Komprimovaný soubor je zašifrován asymetrickým šifrovacím algoritmem PGP s tím, že po dohodě s Garančním systémem je možné použít i jiný způsob šifrování alespoň stejné bezpečnosti.".

5. V příloze v bodě 1.2.2 se na konci tabulky "Soubor DIC (oprávněné osoby) - popis datových prvků" doplňují řádky, které znějí:

(řádky nejsou v digitální podobě)

6. V příloze v bodě 1.2.4 odstavec druhý zní:

"Pokud je účet uveden v souboru DIL, musí být uveden i v souboru DIA s uvedením majitele nebo majitelů účtu a celkovým zůstatkem společného nebo správcovského účtu. Pokud pro společný nebo správcovský účet existuje více majitelů, musí být pro každého z nich v souboru DIA uvedena jedna věta a uveden celkový zůstatek účtu. Naopak oprávněná osoba uvedená v souboru DIL, která ale není majitelem účtu, nesmí být v souboru DIA uvedena. Pokud je daný účet uveden jak v souboru DIA, tak v souboru DIL, pak se jeho stav z DIA do celkové pohledávky uvedené v souboru DIC nezapočítává.".

7. V příloze v bodě 1.2.5 se na konci odstavce doplňuje věta "Pokud je účet uveden v souboru DII, musí být uveden i v souboru DIA s uvedením jeho majitele, naopak oprávněná osoba (podílník) nesmí být v souboru DIA uváděna.".

8. V příloze v bodě 1.2.6 v tabulce "Soubor DIN (řídící zprávy) - popis datových prvků" se na řádku č. 6 za slovo "popis" vkládají slova "důvodu příkazu a v případě blokace uvedení osoby či instituce, která blokaci požaduje".

9. V příloze v bodě 1.3.3 v tabulce "Soubor DIM (řídící zprávy) - popis datových prvků" se na řádku č. 6 za slovo "popis" vkládají slova "důvodu příkazu a v případě blokace uvedení osoby či instituce, která blokaci požaduje".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.


Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.