Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 287/2016 Sb., o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě
Citace: 262/2023 Sb. Částka: 121/2023 Sb.
Na straně (od-do): 3194-3198 Rozeslána dne: 31. srpna 2023
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo obrany
Datum přijetí: 21. srpna 2023 Datum účinnosti od: 1. září 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
221/1999 Sb.
Předpis mění:
266/1999 Sb.; 287/2016 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

262

VYHLÁŠKA

ze dne 21. srpna 2023,

kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování,
výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 287/2016 Sb., o rozsahu a způsobu poskytování
proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě


Ministerstvo obrany stanoví podle § 93 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 122/2012 Sb., a podle § 22 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o způsobu zabezpečování bezplatného stravování,
výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování
ubytování vojáků z povolání

Čl. I

Vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 456/2002 Sb., vyhlášky č. 69/2008 Sb., vyhlášky č. 334/2008 Sb., vyhlášky č. 290/2010 Sb., vyhlášky č. 177/2012 Sb., vyhlášky č. 17/2014 Sb. a vyhlášky č. 431/2021 Sb., se mění takto:

1. Na konci názvu vyhlášky se za slovo "povolání" doplňují slova ", vojáků v záloze ve službě a vojáků v aktivní záloze".

2. V § 13 odst. 2 se za slovo "vojákovi" vkládají slova ", vojákovi v záloze, který nastoupil výkon vojenské činné služby (dále jen "voják v záloze ve službě"), nebo vojákovi zařazenému v aktivní záloze (dále jen "voják v aktivní záloze")".

3. V § 13 odst. 5 se text "č. 3" nahrazuje slovy "č. 3 a 4".

4. V § 14 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Vojákovi v záloze ve službě se při prvním nástupu výkonu vojenské činné služby vydají do vlastnictví výstrojní součástky podle písmene a) přílohy č. 4 k této vyhlášce.".

5. § 15 včetně nadpisu zní:

"§ 15

Výdej vojenské výstroje do výpůjčky vojákovi v záloze


(1) Vojákovi v záloze ve službě se na dobu vojenské činné služby vydávají do výpůjčky výstrojní součástky podle písmene b) přílohy č. 4 k této vyhlášce.

(2) Vojákovi v aktivní záloze se po dokončení vojenské přípravy k získání základních vojenských znalostí a dovedností na dobu zařazení do aktivní zálohy vydávají do výpůjčky výstrojní součástky podle písmen b) a c) přílohy č. 4 k této vyhlášce.

(3) Pokud je k plnění úkolů na služebním místě nezbytná další vojenská výstroj, vydají se vojákovi v záloze ve službě do výpůjčky potřebné výstrojní součástky nad rozsah stanovený přílohou č. 4 k této vyhlášce.".

6. V § 18 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Zemře-li voják v záloze ve službě v době výkonu vojenské činné služby, vydá se vypraviteli jeho pohřbu k pohřbení vojáka vojenský stejnokroj bez bot a jedna souprava prádla.".

7. V názvu přílohy č. 3 se za slovo "součástek" vkládají slova "vydávaných vojákovi".

8. Doplňuje se příloha č. 4, která zní:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 266/1999 Sb.


(Příloha není digitální podobě)


Čl. II

Přechodné ustanovení

Směrná doba používání výstrojní součástky uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce vydané podle vyhlášky č. 287/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se počítá ode dne, kdy byla poprvé vydána.


ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o rozsahu a způsobu poskytování proviantních
a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě

Čl. III

Vyhláška č. 287/2016 Sb., o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě, se mění takto:

1. V § 5 odstavec 1 zní:

"(1) Stravními dávkami jsou

a)
základní stravní dávka,

b)
stravní dávka pro letce a

c)
stravní dávka pro výsadkáře.".

2. § 10 až 13 se zrušují.

3. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 287/2016 Sb.


(Příloha není digitální podobě)


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2023.


Ministryně obrany:
Mgr. Černochová v. r.