Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 273/2023 Sb. Částka: 127/2023 Sb.
Na straně (od-do): 3415 Rozeslána dne: 14. září 2023
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Datum přijetí: 6. září 2023 Datum účinnosti od: 14. září 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
156/2000 Sb.
Předpis mění:
335/2004 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

273

VYHLÁŠKA

ze dne 6. září 2023,

kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 24 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 206/2015 Sb. a zákona č. 180/2023 Sb., k provedení § 15 odst. 3 a § 17a zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění vyhlášky č. 267/2010 Sb., vyhlášky č. 398/2010 Sb., vyhlášky č. 95/2014 Sb., vyhlášky č. 144/2016 Sb. a vyhlášky č. 127/2021 Sb., se mění takto:

1. V úvodní větě vyhlášky se za text "§ 6 odst. 1" vkládá text "písm. c)", za text "§ 15 odst. 2" se vkládají slova "a 3" a za text "§ 16 odst. 2 písm. a)," se vkládá text "§ 17a,".

2. V § 5 odst. 2 se slovo "částí" nahrazuje slovem "komponentů".

3. V § 5 odst. 3 písm. g) a § 7 písm. g) se slovo "části" nahrazuje slovem "komponenty".

4. V § 7 písm. i) se slova "k částem" nahrazují slovy "ke komponentům".

5. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10 zní:

"§ 7a

Rozsah dokumentace pro předkládání výrobků ke klasifikaci

(K § 17a zákona)

Dokumentace předkládaná žadatelem o klasifikaci výbušných látek a předmětů třídy 1, samovolně se rozkládajících látek a znecitlivěných tuhých výbušných látek třídy 4.1, jiných nebezpečných látek a předmětů třídy 9 obsahujících výbušné látky a předměty na základě Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR10) (dále jen "klasifikace") spolu se žádostí zahrnuje

a)
název a popis předmětů a látek předkládaných ke klasifikaci, včetně jejich obchodního a chemického označení,

b)
technickou dokumentaci zahrnující popis funkcí a nebezpečných vlastností předmětů a látek předkládaných ke klasifikaci, druh a množství obsažených výbušných látek a technický výkres sestavy předmětů s popisem,

c)
průvodní dokumentaci zahrnující popis způsobu balení předmětů a látek předložených ke klasifikaci a výkres přepravního obalu s uvedením obalového kódu,

d)
protokoly o provedených zkouškách u předmětů a látek předkládaných ke klasifikaci a

e)
popisy a vysvětlení nezbytná pro zhodnocení obsahu dokumentů souvisejících s předměty a látkami předkládanými ke klasifikaci.

______________________________________
10)
Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).".

6. Na konci přílohy č. 5 se doplňuje položka Q, která zní:

"Q.
Podání žádosti o provedení klasifikace výbušných látek a předmětů třídy 1, samovolně se rozkládajících látek a znecitlivěných tuhých výbušných látek třídy 4.1, nebo jiných nebezpečných látek a předmětů třídy 9 obsahujících výbušné látky a předměty

10 000,-".Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Ing. Síkela v. r.