Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, ve znění nařízení vlády č. 199/2021 Sb.
Citace: 282/2023 Sb. Částka: 132/2023 Sb.
Na straně (od-do): 4019-4020 Rozeslána dne: 19. září 2023
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 30. srpna 2023 Datum účinnosti od: 1. října 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. II
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
326/1999 Sb.
Předpis mění:
31/2016 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

282

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. srpna 2023,

kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka
pro účely získání povolení k trvalému pobytu, ve znění nařízení vlády č. 199/2021 Sb.


Vláda nařizuje podle § 182a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 314/2015 Sb. a zákona č. 173/2023 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, ve znění nařízení vlády č. 199/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci písmene d) slovo "a" nahrazuje čárkou, na konci písmene e) se tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f)
nejvyšší možnou úplatu, splatnost úplaty a podmínky, kdy se úplata za zkoušku z jazyka nehradí.".

2. V § 3 písm. e) se slova "dvakrát ročně" nahrazují slovy "nejméně jednou za rok" a na konci textu písmene se doplňují slova "a b)".

3. V § 5 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b)
zástupcem pedagogického garanta zkoušky, který v případě nepřítomnosti pedagogického garanta zkoušky zajišťuje činnosti uvedené v písmenu a),".

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).

4. V § 5 odst. 4 úvodní části ustanovení se za text "písm. a)" vkládají slova "a b)".

5. V § 5 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova "c), d) a e)" nahrazují slovy "d), e) a f)".

6. V § 5 odst. 8 se na konci písmene a) slovo "a" nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno b), které zní:

"b)
vyplněné záznamové listy bezprostředně po ukončení ústní části zkoušky a".

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

7. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:

"§ 5a

Úplata

(1) Zkouška se koná za úplatu nejvýše 2 500 Kč.

(2) Doba splatnosti úplaty podle odstavce 1 trvá ode dne podání přihlášky do 8 dnů přede dnem konání zkoušky.

(3) Za první pokus u zkoušky z jazyka může za uchazeče hradit úplatu ústřední správní úřad. Pokud ústřední správní úřad hradí za uchazeče úplatu, pak se ustanovení odstavce 2 a § 6 odst. 4, pokud jde o neuhrazení úplaty za zkoušku v době splatnosti, nepoužijí.".

8. V § 5a odst. 1 se částka "2 500 Kč" nahrazuje částkou "3 200 Kč".

9. V § 6 odst. 1 se slova "; k přihlášce na daný termín doručené po této lhůtě se nepřihlíží" zrušují a číslo "7" se nahrazuje číslem "8".

10. V § 6 odst. 3 se za slovo "přidělí" vkládají slova "v den konání zkoušky z jazyka" a slova "při osobním přihlášení na zkoušku z jazyka nebo při potvrzení správnosti údajů na přihlášce" se zrušují.

11. V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Na uchazeče, který nedodrží lhůty podle odstavce 1, nepředloží platný cestovní doklad, nestvrdí podpisem správnost údajů na přihlášce, neuvede v přihlášce povinné údaje podle odstavce 2 nebo neuhradí úplatu za zkoušku v době splatnosti, se hledí, jako by nebyl na zkoušku přihlášen.".

12. V § 7 odstavec 1 zní:

"(1) Uchazeč se může do 15 dnů přede dnem konání zkoušky z jazyka omluvit osobně nebo doručením písemné omluvy zkušební instituci, u které se na zkoušku přihlásil, bez udání důvodu. V době počínající čtrnáctým dnem přede dnem konání zkoušky z jazyka do dne konání zkoušky z jazyka se může ze zkoušky uchazeč omluvit pouze ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů způsobem podle věty první současně s doložením těchto důvodů.".

13. V § 7 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Nemohl-li se uchazeč ve lhůtě uvedené v odstavci 1 větě první nebo v době uvedené v odstavci 1 větě druhé omluvit ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů, může se dodatečně omluvit i bezprostředně poté, co pominula překážka, která účastníku bránila se zkoušky účastnit, nejpozději však do 6 měsíců ode dne konání zkoušky.

(3) Na uchazeče, který se omluvil podle odstavce 1 věty druhé, ale nedoložil zdravotní nebo jiné závažné důvody, se hledí, jako by u zkoušky neuspěl. Na uchazeče, který se ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, se hledí, jako by u zkoušky neuspěl, dokud se neomluví a nedoloží zdravotní nebo jiné závažné důvody ve lhůtě podle odstavce 2.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

14. V § 7 odst. 4 se slova "věty první a části věty druhé za středníkem" nahrazují slovy "a 2".

15. V § 8 odst. 5 písm. d) se slovo "zaznamenávají" nahrazuje slovy "zaznamenává průběh ústní části zkoušky a".

16. V § 8 odst. 5 se na konci písmene f) slovo "a" nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno g), které zní:

"g)
kopií osvědčení a".

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

17. V § 13 odst. 1 písm. c) se slovo "nebo" zrušuje.

18. V § 13 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

"e)
zkouška z českého jazyka vykonaná pro účely udělování státního občanství České republiky podle právního předpisu upravujícího prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky a

f)
aprobační zkouška vykonaná podle právního předpisu upravujícího podmínky získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.".

19. V příloze č. 1 čl. 4 se číslo "54" nahrazuje číslem "72".

20. V příloze č. 1 čl. 5 bodě 3 se slovo "napíše" nahrazuje slovy "sdělí uchazeči" a slova "na tabuli" se nahrazují slovy "vhodným způsobem".

21. V příloze č. 1 čl. 6 se na konci textu bodu 2 doplňují slova "nebo zástupce pedagogického garanta zkoušky".

22. V příloze č. 1 čl. 6 bod 5 zní:

"5. Varianta ústní části zkoušky je uchazeči přidělena automatizovaným způsobem v den zkoušky.".


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2023, s výjimkou ustanovení čl. 1 bodu 8, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.


Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
doc. PhDr. Bek, Ph.D., v. r.