Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částky a předpisy v roce 2023 chronologicky (za poslední 4 týdny):

Částka 49, rozeslaná dne ??? (obsah je bez záruky)
90. Nález Ústavního soudu ze dne 21. února 2023 sp. zn. Pl. ÚS 17/22 ve věci návrhu na zrušení § 304c odst. 1 věty třetí zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
91. Nález Ústavního soudu ze dne 14. března 2023 sp. zn. Pl. ÚS 1/23 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 1 písm. a) obecně závazné vyhlášky města Loket č. 2/2022 o stanovení doby nočního klidu a regulaci hlučných činností
Částka 48, rozeslaná dne ??? (obsah je bez záruky)
87. Zákon, dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky)
88. Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů
89. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů
Částka 47, rozeslaná dne 31. března 2023
85. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023
86. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 25. března 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 52/2022 Sb.
Částka 46, rozeslaná dne 31. března 2023
80. Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření
81. Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství
82. Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů
83. Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům
84. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády provádějících Strategický plán Společné zemědělské politiky Evropské unie
Částka 45, rozeslaná dne 30. března 2023
76. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2022 Sb., o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022 a prvního čtvrtletí roku 2023, ve znění nařízení vlády č. 439/2022 Sb.
77. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění nařízení vlády č. 65/2023 Sb.
78. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou, ve znění nařízení vlády č. 322/2022 Sb.
79. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Částka 44, rozeslaná dne 30. března 2023
75. Zákon, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka 43, rozeslaná dne 28. března 2023
72. Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření lesnicko-environmentální platby
73. Nařízení vlády o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům
74. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2022 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Částka 42, rozeslaná dne 20. března 2023
71. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka 41, rozeslaná dne 17. března 2023
69. Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína
70. Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat
Částka 40, rozeslaná dne 15. března 2023
67. Zákon o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online
68. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Částka 39, rozeslaná dne 15. března 2023
65. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny
66. Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace biobank podle ČSN EN ISO 20387:2021 Biotechnologie – Biobanky – Obecné požadavky na biobanky
Částka 38, rozeslaná dne 10. března 2023
62. Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě
63. Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy
64. Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací
Částka 37, rozeslaná dne 10. března 2023
61. Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními
Částka 36, rozeslaná dne 8. března 2023
58. Zákon, kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů
59. Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
60. Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů
Částka 35, rozeslaná dne 8. března 2023
57. Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 7. února 2023 sp. zn. Pl. ÚS-st. 58/23 o nepřípustnosti ústavní stížnosti proti usnesení soudu o nevyloučení soudce pro podjatost
Částka 34, rozeslaná dne 3. března 2023
56. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2020 Sb., o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 46/2023 Sb.
Částka 33, rozeslaná dne 3. března 2023
54. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu, ve znění vyhlášky č. 327/2019 Sb.
55. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů